ADEO Services prosi o zapoznanie się z informacjami prawnymi oraz dotyczącymi poszanowania praw osobistych związanego z przeglądaniem i korzystaniem ze strony internetowej www.leroymerlin.com.

Prawa autorskie

Niniejsza strona jest wytworem twórczej pracy człowieka, w myśl postanowień artykułów L 111-1 i kolejnych Kodeksu Własności Intelektualnej i z tego tytułu prawa ADEO Services, jako autora oryginału, są chronione.
Korzystanie z tej usługi jest zastrzeżone wyłącznie dla użytku prywatnego. Wszelkie powielanie lub przedstawianie całości lub części strony w innym celu, na jakimkolwiek nośniku, bez wyraźnej zgody ADEO Services jest zabronione. 
Nieprzestrzeganie tego zakazu stanowi plagiat, który może powodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i prawnej plagiatora, wobec którego ADEO Services zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania za wyrządzone szkody.

Znaki towarowe, nazwy handlowe i prawa własności intelektualnej

ADEO Services i/lub zrzeszone spółki są właścicielami praw związanych ze znakami towarowymi, nazwami spółek, nazwami handlowymi, nazwami sieci oraz innych praw własności intelektualnej, których użytkownik uznaje istnienie i moc.
Nie wymienia się praw dotyczących innych znaków towarowych, nazw spółek, nazw handlowych lub zarejestrowanych bądź niezarejestrowanych nazw sieci, którymi mogą być chronione niektóre zwroty lub symbole stosowane na tej stronie. Jednakże, brak wzmianki o tych prawach w żadnym wypadku nie powoduje braku ochrony tych znaków towarowych, nazw spółek, nazw handlowych, nazw sieci, zwrotów lub symboli.
Użytkownik tej strony uznaje, że wszelkie produkty, usługi lub technologie, opisane w niniejszych dokumentach mogą być przedmiotem innych praw własności intelektualnej na rzecz ADEO Services lub osób trzecich. W żadnym wypadku nie przyznano tu prawa do korzystania z takich praw własności intelektualnej. Jakiekolwiek kopiowanie częściowe lub w całości tychże marek bez wcześniejszej, pisemnej zgody ADEO Services jest zabronione.

Informacje dodatkowe

- Wydawca: ADEO Services, Spółka Akcyjna o kapitale 31 674 335 €, której siedziba mieści się pod adresem: rue Chanzy Lezennes, 59712 Lille Cedex 9- Francja, zarejestrowana w Rejestrze spółek (RCS) w Lille pod numerem 421 206 079, telefon: 03 28 80 80 80 
- Dyrektor publikacji: François Rouzé
- Hosting: Akabia 

Siedziba: 53 rue Roubaix 59100 Cuvelle
SIRET: 521 713 354 RCS Roubaix
Reprezentowana przez Cyprien PROUVOT działającego menedżera jakości.

Uwagi
Informacje, znajdujące się na tej stronie mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Informacje te mogą okresowo ulegać modyfikacjom a zmiany te zostaną wprowadzone do nowych edycji. ADEO Services może w każdym momencie, bez wcześniejszego uprzedzenia, wprowadzić poprawki lub zmiany w produktach, usługach lub technologiach, opisanych na tej stronie.

Ochrona danych osobowych

ADEO Services, w żadnej sytuacji nie prosi użytkowników o podanie danych osobowych (nazwiska, adresu, adresu elektronicznego, zawodu...). Niemniej, aby skontaktować się z nami w celu otrzymania dodatkowych informacji lub dokumentów, konieczne będzie podanie niektórych danych osobowych. 
ADEO Services informuje, że dane osobowe przekazane w formularzu internetowym przeznaczone są jedynie do wewnętrznego użytku i jest odpowiedzialna za ich przetwarzanie i przechowywanie. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim z wyjątkiem administratorom strony. Osoby trzecie zobowiązani są do przestrzegania poufności i nie mogą w żadnym wypadku używać ich do innego celu niż działanie lub zarządzanie stroną. 
ADEO Services zobowiązuje się do wykorzystania wszelkich dostępnych środków prawnych, w celu zagwarantowania poufności danych osobowych. 
Przypominamy, że posiadają Państwo prawo wglądu, poprawek, blokowania i usuwania tych danych, zgodnie z postanowieniami francuskiej ustawy "Informatyka i Wolność" z dn. 6 stycznia 1978 roku. Z tego prawa, mogą Państwo skorzystać w każdym momencie pisząc na adres: 
ADEO Services
rue Chanzy
Lezennes
59712 Lille Cedex 9, Francja
lub poprzez zakładkę Kontakt z nami .

Zbieranie danych osobowych

Przeglądanie strony www.groupe-adeo.com odbywa się całkowicie anonimowo. Na tym etapie nie rejestrujemy żadnych danych osobowych - nawet Państwa adresu. Państwa przeglądarka natomiast dostarcza nam automatycznie informacji na temat typu komputera i stosowanego systemu operacyjnego. 
Ponadto, zastosowaliśmy dla poszczególnych stron internetowych system "tagów", które umożliwiają poznać strony, które mogli Państwo przeglądać.
Informacje te mają wyłącznie na celu poprawienie naszej strony internetowej; są one całkowicie anonimowe i wyłączenie do użytku ADEO Services.

Kompetencje prawne

Przedstawione warunki podlegają prawu francuskiemu. Kompetencje w sporze, w przypadku braku polubownej zgody między stronami, podlega odpowiednim sądom francuskim.

Podsumowanie

Niniejsza deklaracja może być zmieniona w każdym momencie. Zachęcamy do jej regularnego czytania, aby być na bieżąco z ewentualnymi zmianami.